Blog | S.S.S | Bizi Takip Edin |

Gübreleme ve Sulama Otomasyonu

esular-gubreleme

Gübreleme ve Sulama Otomasyonu

Gübreleme ve sulama otomasyonu, modern tarımın geleceği için önemli bir adım atmayı temsil ediyor. Bu yazıda, gübreleme ve sulama otomasyonunun tarım sektörüne için  faydalarını, nasıl çalıştığını ve en çok kullanılan gübreleri inceleyeceğiz.

Tarımsal alanlarda sulama ve gübrelemenin zamanında yapılması bitki gelişimi açısından son derece önemlidir. Tarım alanları bulundukları bölge nedeniyle genellikle yerleşim yerlerinden uzaktadırlar. Uzak olması nedeniyle sulama ve gübreleme yapılması oldukça zorlaşmaktadır.

Tarımdaki insan yükünü azaltmak, verimliliği arttırmak ve karşılaşılan sorunları çözmek amacı ile geliştirilmiş olan bu çalışmada mobil uygulama ve donanımdan oluşan loT sistemi geliştirilmiştir. Mobil uygulamadan günlere göre sulama ve gübreleme talimatı girilebilmektedir. Tarımsal alan bu sayede düzenli ve verimli bir şekilde yönetilebilmektedir.

esular-gubre-dozajlama

Fertigasyon Nedir?

Fertigasyon, sulama ile gübrelemenin beraber yapılmasıdır. Sulama sistemlerinde devamlı bir akışın bulunması nedeniyle bitki kök bölgesine istenilen zamanda ve yeterli miktarda gübre uygulanabilmektedir. Bu şekilde büyüme dönemi boyunca bitki besin maddeleri optimal düzeyde korunabilmekte zaman, gübre ve işçilikten tasarruf edilmektedir. Diğer taraftan da zararlı maddelerin toprakta birikmesi önlenmektedir.

Bitkiler tarafından su ve gübre kullanım etkinliği, hem ekonomi hem de çevresel yönden önemlidir. Aşırı sulama ve gübre uygulamaları derine sızma ile birlikte yeraltı suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda damla sulama ile sulanan bitkilerde etkin bir gübrelemenin Fertigasyon ile sağlandığı ve çevre korunması için bunun önemli pratik bir yol olduğu ortaya konmuştur. Uygulamada esas olan, gübreden ve birim sulama suyundan en yüksek verim elde etmek için, bitkilerin kolayca alabilecekleri bitki besin maddelerinin bitki köklerinin yakınına uygulanmasıdır. Bu yöntem neredeyse bütün sulama yöntemlerinde kullanılabilmektedir fakat fertigasyon denildiğinde ilk akla damla sulama yöntemi gelmektedir. Bunun nedeni ise diğer sulama yöntemlerinde karşılaşılan zorluklardır. Yüzey sulama yönteminde, arazi tesviyesi tam anlamıyla yapılamadığında başarılı bir gübreleme gerçekleşememektedir. Yağmurlama sulamada ise gübre konsantrasyonu fazla olduğu durumlarda bitki yapraklarında bazı hastalıklara ve zararlara neden olabilmektedir. Bu koşullar göz önüne alındığında fertigasyon denilince ilk akla damla sulama yöntemi gelmektedir.

Fertigasyon Yöntemin Avantajları

Fertigasyon yöntemin avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Gübreler su ile birlikte bitkinin kök bölgesine verildiği için, kök gelişiminin olmadığı yerlere ekstra gübre verilmemiş olur.
 • Fertigasyonla daha az gübre ve su uygulanması suretiyle hem üretim maliyeti hem de yeraltı sularının kirliliği azalmış olur.
 • Kök bölgesine besin elementlerinin tam ve eşit şekilde verilmesi sağlanmaktadır. Böylece toprakta su ve besin elementlerinin kontrolü sağlanarak yıkanma ve yüzey akış ile besin elementi kaybı önlenir.
 • Enerji ve iş gücü kazanımı sağlar.
 • Ürünün verim ve kalitesi artar.
 • Uygulanan kimyasalla uygulayıcıların etkilenmesi azalır.
 • Araziye makine sokmadan gerektiği zaman gübreleme olanağı sağlar.
 • Tuzlu besin elementlerinin yarayışlılıklarını artırarak, gübre randımanımı yükseltir.
 • Atık suların olumsuz etkisini azaltır.
 • Yıkanmadan dolayı gübre kayıpları en az düzeye iner.
 • Bitkilerin üst kısmı ıslatılmadığı için hastalıklarla mücadele kolaylaşır.
 • İstenildiği takdirde, uygun tarımsal mücadele ilaçları ve diğer kimyasal maddelerde aynı anda uygulanabilir.
 • Otomasyona uygundur.
esular-gubreleme-besin

Fertigasyon İle Gübrelemede Kullanılan Enjektörler

 

Fertigasyon ile gübrelemede kullanılan enjektörler;
 • Gübre tankı
 • Piston pompası
 • Ventüri enjektör sistemi

Basit gübre tankı ile Fertigasyon: Bu tank silindirik, epoksi boya kaplı, sulama sistemi basıncına dayanıklı basınçlı metal bir tank olup basınç kontrol borusuna bypass olarak bağlanmaktadır. Tank giriş ve çıkış arasındaki boru hattına bağlı vananın kısmen kapatılmasıyla oluşturulan basınç farkıyla gübre tankı çalışmaktadır. Su akımın bir kısmı ana hattan saptırılarak tanka alttan girmektedir. Bu su akımı gübre çözeltisiyle karışmakta ve seyreltik çözelti sulama sistemine verilmektedir. Gübre konsantrasyonu başlangıçta yüksek ve çalışma sonunda çok düşüktür.

Piston pompası: Bu tip enjektör, sistemin su basıncından gücünü almakta ve bypass hatta değil doğrudan kaynak hat üzerine kurulabilmektedir. Sulama sistemi su akımı pistonları harekete geçirmekte ve sabit bir enjeksiyon oranını koruyarak bir tanktan gübre çözeltisini sisteme vererek çalışmaktadır. Sulama sistemi basıncına bağlı olarak enjeksiyon oranı 9-2500 litre/h arasında değişmektedir. Dayanıklı plastik malzemeden yapılan bu enjektörler farklı model ve boyutlarda bulunmaktadır. Piston pompaları Ventüri tip enjektörlerden çok daha pahalıdırlar.

Ventüri enjektör sistemi: Bu enjektör Ventüri borusu ilkesine dayanmaktadır. Enjektör giriş ve çıkışı arasında bir basınç farkına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, gübre çözeltisi içeren açık bir tank üzerine kurulu bir bypass düzeneğine bağlanmaktadır. Ventüri tip enjektörün enjeksiyon oranı basınç değişimlerine karşı çok duyarlıdır ve sabit bir enjeksiyon için bazen küçük basınç regülatörlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sürtünme kayıpları yaklaşık olarak 1.0 bardır. Ventüri enjektörleri 1/2 – 2 inç ebatlarında ve 40-2000 litre/h enjeksiyon oranıyla plastik malzemeden üretilmektedirler. Diğer enjektörlere göre ventüri enjektörleri nispeten daha ucuzdur.

Fertigasyon için gübre seçiminde 4 ana faktör göz önünde bulundurulmalıdır

 • Bitki çeşidi ve büyüme periyodu
 • Toprak koşulları
 • Su kalitesi
 • Gübrenin kullanılabilirliği / yarayışlılığı ve fiyatı

Fertigasyonda Mutlak Gerekli Bitki Bensin Maddeleri

Bitkiler sağlıklı olarak gelişebilmeleri için bazı maddelere gereksinim duymaktadırlar. Bitkilerin ihtiyaç duydukları bu mineral maddelere mutlak gerekli besin maddeleri denir. Bu maddelerden birinin ya da bir kaçının yetişme ortamında bulunmaması, bitkilerin normal gelişimlerini tamamlayamamasına neden olmaktadır. Bu da üründe verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. Bu besin maddeleri;

 

Tüm bu faktörler birlikte değerlendirildiğinde Tarım topraklarımızın verimlilik açısından sanıldığı kadar iyi durumda olmadığı anlaşılmaktadır. Bilimsel anlamda tarım yapılabilmesi için, toprakların özelliklerinin iyi bir şekilde bilinmesi ve buna göre gübreleme programlarının yapılması gerekir.

Çok kullanılan azotlu gübreler;

Nitratlı gübreler: Azotu nitrat formunda ihtiva eden kalsiyum nitrat, potasyum nitrat ve magnezyum nitrat gübreleri de mevcuttur. Sera üretiminde gerek sulama suyunun pH değerini azaltmada ve gerekse damla sulama sisteminde meydana gelen tıkanmaları açmada kullanılan konsantre nitrik asit (HNO3) bünyesinde hacimce % 17 oranında azot (N) ihtiva etmektedir.

Amonyum ve nitratlı gübreler (% 15 – 34.5 N) : Azotu hem amonyum (NH4) ve hem de nitrat (NO3) formunda ihtiva eden gübrelerdir. Ülkemizde %26 N ve %33 N ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri üretilmektedir. Amonyum nitrat (NH4NO3) gübresinin % 26 N ve % 33 N tipleri tarımda daha çok üst gübrelemede (ara çapalamada, sulamada, hububatta toprak üstüne) kullanılır. % 33 N veya % 34.2 N ihtiva eden tipleri daha çok damla sulama ve yağmurlama ile bitkilere verilebilmektedir. Amonyum nitrat gübresi nötr reaksiyonlu bir gübre olmasına rağmen amonyum iyonunun nitrata dönüşmesi ve NH4 alımı nedeni ile çok az asidik karakter gösterebilir.

Çok Kullanılan Fosforlu Gübreler;

Mono Amonyum Fosfat (MAP): Yapısında fosfor ve azotu birlikte bulunduran kompoze bir gübredir. MAP olarak da bilinen gübrede %11-25 azot (N) ve % 48-51 fosfor (P2O5) bulunmaktadır. Toplam etkili maddesinin (yaklaşık % 70-75) çok yüksek olması nedeniyle sera yetiştiriciliğinde de fosfor kaynağı olarak damla sulama ile en çok kullanılan gübredir. MAP hafif asit karakterli yüksek oranda fosfor içeren ve içerdiği fosforun tamamına yakını bitkiler için elverişli duruma geçen bir gübredir.

Diamonyum Fosfat (DAP): Fosforla azotu birlikte bulunduran MAP gibi kompoze bir gübredir. DAP gübresi %16-18 azot (N) ve %48-51 fosfor (P2O5) içermektedir. Koyu gri veya kirli beyaz renkte granül haldedir. İçerisinde her 1 kilo azota karşılık 3 kilo fosfor içermektedir. Bu nedenle daha çok fosforlu gübre olarak kullanılır. İçerdiği fosforun yaklaşık %90 gibi büyük bir kısmı suda çözünebilir şekildedir. Fizyolojik olarak hafif alkalin karakterlidir. Toprakla temas edip ayrıştıkça reaksiyonu asitleşmektedir.

Mono Potasyum Fosfat (MKP): MKP, % 52 P2O5 ve % 34 K2O içeren kompoze bir gübredir. Suda çözünme oranı yüksek, katkı dolgu maddesi içermez, beyaz kristal yapıya sahip, fizyolojik asit karakterlidir. MAP gübresi gibi damla sulama ile ve yapraktan gübrelemede kullanılabilir. Suda çözündüğünde bünyesindeki fosfor hafif asit sera şartlarında bitki kökleri tarafından kolayca alınabilir. Bitki besin maddesi yönüyle tüm gübreler içerisinde en fazla etkili maddeye (% 52 P2O5 + % 34 K2O = % 86) sahiptir.

Çok Kullanılan Potasyumlu Gübreler;

Potasyum Nitrat (KNO3): Potasyum nitrat beyaz ve kristal yapıda olup, potasyum ve azot elementlerini bir arada bulunduran gübredir. Suda erime oranı yüksek, fizyolojik alkalin karakterli, bünyesinde % 13 oranında nitrat (NO3) formunda azot ve % 46 oranında K2O’ya eşdeğer potasyum içeren bir gübredir. Damla sulama ve yapraktan uygulamada geniş çaplı olarak kullanılan bu gübrenin son yıllarda fizyolojik asit karakterli olanı “düşük pH’lı KNO3” gübresi üretilmiş olup, bitkilerin damla sulama ile gübrelenmesinde daha emniyetli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Potasyum nitrat gübresi özellikle sulanan ve yağışlı yörelerde ekimle beraber veya ekimden sonra verilmelidir.

Potasyum Sülfat (K2SO4): Kristal yapıda kirli beyaz tuz görünümünde olan bu gübre bünyesinde hem potasyum (% 50-53 K2O) ve hem de sülfat (% 18 S) içermektedir. Klor içermemesi, potasyum ve kükürdü birlikte bulundurması nedeniyle bağ-bahçe tarımında ve seracılıkta topraktan ve damla sulama ile geniş çapta kullanılmaktadır. Potasyum sülfat fizyolojik asit karakterde olup, sürekli aynı toprağa uygulandığında toprak pH’ı düşürebilir. Ekimle beraber toprağa verilmelidir, klora hassas olan patates, tütün, narenciye ve pancar gibi bitkilerde başarıyla uygulanmaktadır.

Fertigasyonda Gübre Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fertigasyonda gübre ve diğer kimyasalların etkin ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için, aşağıda verilen bilgilere göre hareket edilmesi son derece önemlidir.

 • Suda tamamen erimeyen gübreler (üre ve amonyum sülfat gibi), damla sulama sistemi için sakıncalıdır. Bu gübrelerin kullanılması gerekiyorsa, gübrenin önceden bir başka kap içerisinde eritilip katısı süzüldükten sonra gübre tankına konulması gerekir.
 • Sulama sistemine gübre eriği verilmeden önce çalışma basıncına ulaşıncaya kadar sadece su verilmelidir.
 • Fertigasyon ile azot, fosfor ve potasyumun yanında diğer makro ve mikro bitki besin maddelerini uygun oranlarda ve miktarlarda bir arada uygulamak mümkündür.
 • Fertigasyon yönteminde bazı bitki besin maddelerinin suda tamamen çözünmesine rağmen, sistem içerisinde diğer besin maddeleri ile veya sulama suyundaki kalsiyum veya magnezyum gibi yüksek miktarlarda bulunan iyonlarla reaksiyona girerek çökelti oluşturabilirler. Bu nedenle sulama suyunun kalitesinin ve gübrelerin karışabilirlik özelliklerinin bilinmesi uygulamada başarı açısından son derece önemlidir.
 • Sulama suyu kireçli ise, fosforlu gübre temel gübre olarak toprağa verilmelidir.
 • Bitkilerin yıllık gübre ihtiyacı, sulama sayısına bölünerek fertigasyon için gerekli gübre miktarı hesaplanabilir. Ancak Sulama sisteminde gübre miktarı 5 g/ L’den fazla olamamalıdır.
 • Fertigasyonda gübre çeşidi yüksek kalitede, yüksek çözünürlükte ve saflıkta, düşük tuz indeksli ve uygun bir pH’da olmalıdır.
 • Fosfat içeren gübreler ile kalsiyum içeren gübreler birlikte kullanılmamalıdır.
 • Gübreleme tamamlandıktan sonra damlama sulama sistemi 10-15 dakika sadece su ile çalıştırılmaya devam edilmelidir.
 • Fertigasyonda kullanılan sulama suyu pH düzeyi 5.5- 6.5 arasına olmalıdır. Bu aralığı sağlamak için fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit ve ya hidroklorik asit gibi asitler kullanılabilir. Aksi takdirde laterallerde ve damlatıcılarda tıkanmalar olabilir.
 • Asit kullanımında, asit suya ilave edilmeli, ancak asite su ilave edilmemelidir,
 • Asla bir asiti ya da asitli gübre klor ile karıştırılmamalıdır. Asit ve klor aynı oda içinde saklanmamalıdır.
 • Konsantre bir gübre solüsyonu diğer bir konsantre gübre solüsyonu ile karıştırılmamalıdır
 • Kalsiyum içeren bir bileşik ile sülfat içeren bir bileşik karıştırılmamalıdır. Çünkü sonuçta çözünmeyen jips karışımı oluşacaktır.
 • Sulama sezonu sonunda sulama sistemi %0,3’lük Nitrik Asit ile çalıştırılarak temizleme yapılmalıdır.
 • Bazı gübre kombinasyonlarının yüksek konsantrasyonları kristalleşmeye ve boruların tıkanmasına neden olabilir.

Kristalleşmeye neden olan konsantrasyonlar

 • Kalsiyum nitrat + amonyum sülfat = kalsiyum sülfat
 • Kalsiyum nitrat + potasyum sülfat= kalsiyum sülfat
 • MKP + kalsiyum fosfat = kalsiyum fosfat
 • MAP + kalsiyum nitrat= kalsiyum fosfat
 • Fosforik asit + kalsiyum nitrat= kalsiyum fosfat

Otomatik Gübreleme ve Fertigasyon Sistemleri

Otomatik gübreleme sistemleri gübrenin ve suyun karışımını sağlayarak bitkinin ihtiyacı kadar gübreyi bitkiye ulaştırmayı sağlar.  Özellikle sıvı gübre kullanımın yaygınlaşması, topraksız tarım uygulamalarının gelişmesi ile birlikte daha fazla ihtiyacı artmaya başlamıştır. Burada gübreyi sistemi enjekte etme işleminin otomatik yapımlası amaçlanmaktadır.

Otomatik Gübreleme Çalışma Prensibi:

Karıştırma haznesindeki çeşitli gübre ve asitleri homojen bir çözelti halinde dozajlar ve sulama suyu ana hattına enjekte eder. Dozaj kanallarında gübre ve asitin emilmesi ventüri prensibine dayanmaktadır. Bu ana hatta mevcut olan basıncın farklılaştırılması esasına dayanmaktadır. İhtiyaca yönelik 3+1,+ 4+1, 5+1 formlarda tasarlanabilmektedir.

Otomatik Gübreleme Ana Bileşenleri

Ventüri: Bu ekipman, bilinen Ventüri prensibine göre çalışır. Bir ventüri içerisinde hareket eden akışkanın ventüri daralma bölgesinden geçerken hızında artış meydana gelir ve bu artışa bağlı olarak bu bölgede ters basınç oluşur. Oluşan bu ters basınç ekstra bir enerji harcamadan daralma bölgesi içerisinde vakumlama etkisi yaratarak akışkanın transferine neden olur. Çok sayıda, değişik Ventüri tipleri bulunmaktadır. Bunlardan en basit ve kullanımı en kolay olanı bizimde bu sistemde kullanmış olduğumuz, akış yolu daralmasından başka ek donanım istemeyen tiplerdir. Ventürinin kullanımı sırasında, eriyik tankından ventüriye giden hat üzerine geriye akışı önlemek için bir çekvalf bulunmalıdır.

esular-gubreleme-

EC sensörü: EC elektrik iletkenliğini belirtmektedir. Suyun iletkenliği içersinde çözünmüş olan iyonlara bağlı olduğu için EC aynı zamanda su içersinde çözünen tuz oranını da ifade eder. Yani bir anlamda suyun tuzluluk değeridir. Bunun bitkilerle ilgili olan kısmı ise şudur; eğer bitkinin öz suyu kökleri etrafındaki sudan yoğunsa kökleri etrafında su bitki tarafından emilir. Fakat bu su bitki özsuyundan daha tuzlu ise emilme gerçekleşmez. Bu sorun daha da fazlalaşır ise bitki ölümü ile sonuçlanır.  Eğer bitki için hazırlanan besin çözeltisi, bitkinin alabileceği maksimum tuzluluk oranından yüksek ise bu durumda bitki suyu ememez, kurur.

Bu sistemde Gübre dozlaması bizim istediğimiz ve ayarladığımız miktarda gübrenin EC ve pH kontrollü olarak sisteme verilmesine de imkân verir. Kontrol ünitesi su hacmiyle kombine edilmiş oransal gübreleme programında da EC kontrolü sunmaktadır. Elektriksel iletim ölçümü yapılarak sulama suyuna eklenen gübrelerin yoğunluğu ayarlanabilmektedir. Aynı şekilde yetiştirilen her mahsulün kendine özgü ve yetiştirilme dönemlerine bağlı belirli EC talepleri bulunmaktadır. Tüm bu faktörlerin birlikte ayarlanması, ölçülmesi ve bitkilere uygulanması gerekmektedir. Bu sayede meyve veya sebzeden en yüksek verim ve kalite elde edilebilmektedir. EC sensörü ile gübreleme kontrol cihazının çıkış hattındaki eriyiğin iletkenlik değeri ölçülür, istenen ölçüm değerine erişilemiyorsa uyarı verilerek sistem durdurulur.

 • EC değerinin yüksek olduğu topraklarda klor bazlı gübrelerin kullanımından uzak durunuz.
 • EC/TDS
 • EC Aralığı: 0,0 ila 10,0 mS/cm
  EC Çözünürlüğü: 0,1 mS/cm
  EC Doğruluğu: ±0,078 mS/cm

pH sensörü: pH, bir eriyiğin asitlik veya bazlık durumunu tanımlayan bir ölçü birimidir. Saf suyun pH değeri 7’dir. Bir eriyiğin pH değeri 0’a yaklaştıkça asitlik derecesi, 14’e yaklaştıkça bazlık derecesi artar. Bitkinin topraktan gerekli besin elementlerini alabilmesi için pH’ın belirli değerlerde bulunması gerekmektedir. Düşük pH’lı topraklarda nitrik katyon(ürenin amonyuma dönüşmesi) ile birlikte bakır, manganez, demir, çinko, alüminyum ve bor gibi ağır metallerin emilimi artmakta, magnezyum kalsiyum, nitrat, fosfor ve potasyum emilimi azalmaktadır. Bu durum ise doğrudan verimi etkilemektedir. Yüksek pH’lı topraklarda ise demir, manganez, bor ve çinko gibi mikro elementlerin ve fosforun bitki tarafından emilimi daha zordur. Gübreleme işlemi ideal değerlerle yapılırsa bitki ihtiyacı olan bütün besin değerlerini eksiksiz olarak alabilmektedir. Ülkemiz sulama sularında genellikle yüksek pH sorunu yaşanmaktadır. Yüksek pH değerleri yetiştirilen bitkide verim kaybına ve toprakların kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Geliştirdiğimiz bu sensör sayesinde bu değerler sürekli olarak ölçülür ve elde edilen değerlere göre gübre konsantrasyonunda ayarlamalar yapılarak bitkinin gelişimi için uygun aralıklarda gübreleme işlemi yapılır. Yüksek pH sorunu var ise sisteme nitrik asit eklenir. Bir başka değişle sisteme nitrik asit ekleyerek yüksek olan pH değerimiz düşürülerek istediğimiz seviyeye getirilir. Bu sayede sulama suyunun kalitesi arttırılıp daha verimli bir gübreleme yapılabilir. Bitki türlerine göre örnek pH ve EC gereksinimleri tabloda gösterilmiştir.

esular-gubreleme

Şamandıralı debimetre: Bu tür debimetreler sıvı ve korozif akışkanların anlık akışını tespit etmek için kullanılır Dik olarak bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçmesiyle sürtünme olmaksızın serbestçe hareket eden şamandıra, akışkan tarafından itilerek konum değiştirir. Bu değişim akış oranı, şamandıranın ağırlığı ile akışkanın yoğunluğu ve viskozitesine bağlıdır. PVC gövdesi sayesinde korozif ortamlarda uzun ömürlü kullanılabilmektedir.

esular-gubreleme-

Paslanmaz Santrifüj Pompa; bu sistemde tercih edilen pompa AISI 304 paslanmaz çelik de yüksek kuvvet basıncına ve yüksek ısıl işleme oldukça dayanıklıdır. Asit ve gübre bulunan ortamda uzun yıllar kullanıma uygun olarak seçilmiştir. Sistemde tek pompa kullanılması maliyeti önemli oranda düşürerek ilerde de bakım ve onarım masraflarını en aza indirmektedir.

esular-gubreleme

Gübreleme Sisteminin Sağladığı Avantajlar

Sistemin sağladığı avantajlar;

 • Bu sistemde kullanılan bütün parçalar asite ve gübreye dayanıklı PVC ve paslanmaz malzemelerden seçilmiştir.
 • Kolay kurulum ve nakliye sağlanabilmektedir.
 • Uygulamada daha az zaman ve işçilik gerektirir
 • Parçaların sökülüp takılabilme yetenekleri sayesinde herhangi bir arıza durumunda onarım ve bakımları kolay bir şekilde sağlanabilmektedir.
 • Gübre karıştırma tankına ve arazide ekstra yer kaplayabilecek büyük ekipmanlara gerek kalmadan çalışabilmektedir.
 • İhtiyaç doğrultusunda üretimde farklı formülasyonlar geliştirilerek en uygun cihaz tasarlanabilmektedir.
 • İsteğe göre oransal vanalar veya aç/kapa vanalar sisteme eklenebilmektedir.
 • Kullanıcı giriş yönetimi ile uygulamada yetkisiz kullanımlara karşı koruma sağlanmaktadır.
 • Uygulama üzerinden sıralı veya programlı sulama tanımlanabilmektedir.
Gübreleme ve Sulama Otomasyonu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön